Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

ANBI

Gegevens ANBI-instelling

Naam:  Stichting Trevianum
Bezoekadres: Bradleystraat 25, 6135 CV Sittard
Postadres:  Postbus 211, 6130 AE Sittard
Telefoon: 046-4206900
Fax: 046-4206969
E-mail: informatie@trevianum.nl
RSIN-nummer: 806808141

Bestuurssamenstelling:

Bestuurder: mevrouw drs. J. Baart MGM

Het beloningsbeleid van de bestuurders is geregeld conform de vigerende cao-VO.

Doelstelling stichting Trevianum:

De stichting kent drie scholen, havo-Trevianum, atheneum-Trevianum en gymnasium-Trevianum, en wil jonge mensen van nu intellectueel en sociaal-emotioneel toerusten voor de maatschappij van morgen waarin zij een zinvol aandeel gaan leveren. Onze permanente opdracht is gelegen in het bevorderen van het welbevinden van de jonge mensen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd en die in deze wereld opgroeien. Wij willen ervoor zorgen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot volwassenen die leiding kunnen geven aan hun eigen leven in deze steeds veranderende wereld en zelfstandige burgers kunnen zijn in een democratische samenleving. Daarbij zien wij voor ons een dubbele taak weggelegd: een kwalificerende en een socialiserende taak. Wij willen onze leerlingen brengen naar een niveau van kennis en vaardigheden dat recht doet aan hun talenten. Dat is onze kwalificerende taak. Daarnaast zijn onze inspanningen erop gericht onze leerlingen te helpen zich te ontwikkelen tot onafhankelijke jonge mensen die weten hoe ze het beste uit zichzelf kunnen halen en die ook weten dat voor het bereiken van resultaten het een meerwaarde heeft samen te werken met anderen. Dat zien wij als onze socialiserende taak.

Actueel beleidsplan:

Het actuele beleidsplan is het schoolplan 2019-2023 waarin voor deze periode de strategische doelstellingen van de scholengroep zijn beschreven op de terreinen:

  • Onderwijs, begeleiding en ondersteuning
  • Kwaliteitszorg
  • Personeelsbeleid
  • Bedrijfsvoering

Het volledige schoolplan is hier te downloaden.

Actueel verslag van de activiteiten:

Voor elk schooljaar wordt een formatieplan opgesteld. Hierin worden, uitgaande van het schoolplan en actuele ontwikkelingen, de jaarlijkse doelen geformuleerd voor de verschillende scholen van de stichting en voor de scholengroep als geheel.

Het relevante deel van het formatieplan 2019-2023 is hier te downloaden.

Financieel jaarverslag:

Het financiële jaarverslag van 2019 is hier te vinden.