Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ouderraad

Trevianum Scholengroep kent een lange traditie van ouderbetrokkenheid.

In de communicatie tussen schoolleiding, ouders en leerlingen vervullen de Ouderraad en de Klankbordgroepen een belangrijke rol om te komen tot een optimale communicatie tussen school en ouders.

De Ouderraad van Trevianum Scholengroep wil vanuit betrokkenheid, vertrouwen en objectiviteit een goede partner zijn voor ouders en leerlingen en gesprekspartner voor de Directie, mentoren en docenten.
Landelijk staat ouderbetrokkenheid op dit moment weer hoog op de agenda.

secretaris Dekker geeft extra impuls aan ouderbetrokkenheid (juli 2013 richting Kamer).

Het doel van de Ouderraad is drieledig:

  • Bijdragen aan een optimale communicatie tussen school en ouders;
  • Bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en aan de leefbaarheid in de school;
  • Behartigen van belangen van de ouders en van leerlingen.
met de Klankbordgroepen treedt de Ouderraad op als klankbord voor de Directie, waarbij de Ouderraad als verlengstuk optreedt van de Klankbordgroepen.
derraad ontvangt signalen van ouders en informeert de school over wat er leeft onder de ouders. Omgekeerd wordt de Ouderraad geïnformeerd over wat er leeft in de schoolorganisatie en kan zij dit vervolgens uitdragen naar de ouders.
derraad kan de Directie gevraagd en ongevraagd advies geven.
derraad fungeert ook als vraagbaak voor ouders, zodat zij ouders met raad en daad kan bijstaan.

De Klankbordgroepen zijn een belangrijke bron van informatie voor de Ouderraad en de betrokkenheid van ouders bij deze bijeenkomsten wordt daarom ook sterk gestimuleerd door de Ouderraad.

Trevianum Scholengroep kent diverse Klankbordgroepen, zo heeft elke school van Trevianum Scholengroep Klankbordgroepen voor de onder- en de bovenbouw.

Hiervoor is gekozen omdat onderwerpen die spelen sterk kunnen verschillen per schooltype en leerjaar.

Doel van de Klankbordgroepen is om ouders de gelegenheid te bieden om met elkaar en met de Directie te bespreken wat er goed gaat, wat niet goed gaat en wat er verbeterd dan wel veranderd dient te worden.
De Ouderraad streeft er naar dat in alle Klankbordgroepen vertegenwoordigers van de Ouderraad aanwezig zijn en op die manier als verlengstuk van de Klankbordgroepen kan optreden.
Daarnaast ziet de Ouderraad er op toe dat afspraken gemaakt in deze gremia ook worden nagekomen.

Activiteiten van de Ouderraad:

Gedurende het schooljaar onderneemt de Ouderraad een aantal activiteiten, dat bijdragen om haar doelen te verwezenlijken:

  • De Ouderraad levert een bijdrage aan activiteiten die door de school worden georganiseerd zoals de diploma-uitreiking en de jaarlijkse Open Dag;
  • De Ouderraad organiseert activiteiten zoals de Thema-avond;
  • De Ouderraad overlegt vier maal per jaar met een vertegenwoordiging van de Directie.

Verder volgt de Ouderraad ontwikkelingen binnen Onderwijs en Maatschappij.

Wilt u meer weten over de Ouderraad of wilt u actief deelnemen?

Neem dan contact op met de mentor van uw kind, de directeur van de betreffende school of met de Ouderraad zelf.(ouderraad@trevianum.nl

Dagelijks bestuur ouderraad

Peter Versloot, voorzitter 06-51853240 peter.versloot@xs4all.nl
Petronella Ajlani secretaris 06-57336706 p.ajlani@trevianum.nl
Jan-Pieter Keulers, penningmeester 06-41787344 jpkeulers@gmail.com